بیان موثر

252 عضو

آموزش فن بیان و ارتباط موثر در کار و زندگی
اعتقاد داریم که بیان موثر و ارتباط موثر با دیگران قابل یادگیری است
در این کانال آموزش ها و جلساتی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت

مشاهده کانال